RIP – Hvil I Fred

De fleste vet dette er uttrykk forbundet med at noen har dødd,
men har du noen gang tenkt på hva du ØNSKER mennesker skal si om deg når du er død??? Jeg har!!!

RIP is an expression we use when someone has died,
but have you ever thought about what you WANT people to say about you when you are dead? I have!!!
English continues after Norwegian

Jeg har gått og tenkt litt ekstra på nettopp dette de siste dager og uker, og ikke fordi jeg har planlagt å gå hen å dø altså!!
Men jeg begynte å tenke på ettermæle…
Den tanken som har jobbet i meg er ikke hva mennesker vil si om meg, men hva jeg ønsker de skal si.
Og det ligger en stor forskjell i nettopp dette.


Den første holder meg fokusert på hva jeg tror andre mener om meg, og det kan være greit nok det.
HVIS jeg klarer å bruke det til å strekke meg mot å bli bedre etter som dagene går,
men ofte blir det kanskje ikke brukt slik… eller?

Den andre, som jeg har brukt min tid på, hva jeg ønsker de skal si om meg,
inneholder for meg ganske mange ulike momenter – og de vil her komme kort på rad.

Det er to hovedting (som egentlig er 4 ting ;D) jeg ønsker mennesker skal si om meg etter jeg er død:
1. Hun elsket Gud og mennesker
2. Hun hadde alltid tid; både til å lytte og til å gi en klem
(OK OK, jeg ER klemmedame!!!)

Disse to tingene er det jeg føler beskriver meg best som menneske, det beskriver hva jeg er i mitt hjerte.
Men, og nå kommer den store MEN’n, hvis det er dette jeg ønsker de skal si om meg, hva må JEG gjøre for at det kan bli slik?

Har jeg de verdier i mitt liv som å til for å skape dette ettermælet??
~ har jeg ett hjerte som setter Gud som nummer en?
~ har jeg ett hjerte som prioriterer å tjene min familie og andre mennesker?
~ har jeg ett menneskesyn som sier alle skal respekteres,selv om ikke alle meninger og gjerninger skal aksepteres?
~ er andres behov viktigere enn mine?
(PS! Vi SKAL ta vare på oss selv også, hvis ikke går vi tomme og har ingenting å gi!)
~ hva ER viktigst for meg i livet?
–> det er mange flere spørsmål som kan stilles, men som sagt- holder det litt kort!

Dette fører meg videre til det neste viktige spørsmålet;
HVIS dette virkelig ER viktig for meg, lever jeg da ett liv som tilsier det, PRIORITERER jeg deretter i min hverdag?
~ hvis Gud er viktig for meg; bruker jeg tid på å bli bedre kjent med Ham gjennom bønn, bibel, fellesskap ol???
~ hvis familien min er viktig for meg, bruker jeg tid sammen med dem og ER tilstede for dem med hele meg?
~ hvis andre mennesker er viktig for meg, har jeg tid til dem?
~ hvis det å vise omsorg for andre mennesker (((((((((((kjeeeempekleem))))))))))) er viktig for meg, gjør jeg det?
PRIORITERER JEG DE TING JEG SIER ER VIKTIG I MIN HVERDAG??

Hvis jeg ikke gjøre, lever jeg vel egentlig ett dobbelt liv, jeg er ikke ekte, jeg er ikke troverdig, jeg vil være falsk…
ooopps… det ønsker hvertfall ikke jeg…. men er det ikke nettopp det der er, å si en ting og gjøre noe annet???
(snakker her om å konsekvent leve slik, ikke at vi innimellom ‘feiler’ eller at det oppstår situasjoner som gjør at vi for en tid må trekke ett løfte, eller at vi faktisk har behov for egenomsorg så vi i ettertid har noe å gi andre mennesker)

De lange korte punktene mine kan jo sies veldig kort sånn egentlig; så vi tar det som en liten oppsummering:
Hva du ØNSKER andre skal si om deg etter din død, MÅ VISES I DET LIVET DU LEVER!!!
Ditt hjerte, dine verdier og dine prioriteringer i hverdagen må samstemme med dette, og de må bygge opp under det slik at det du ønsker andre skal si, får mulighet til å utvikle seg sterkere i deg og ditt liv!

Og så er det en annen veldig viktig ting å tenke på;
samstemmer det du ønsker med hva Guds Ord sier, og med hva som er ditt kall her i livet???
Bringer dine ønsker Hans Ord og kjærlighet ut, og vil det gi Ham ære og pris gjennom hvordan du da lever ditt liv???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RIP ~ Rest In Peace
RIP is an expression we use when someone has died,
but have you ever thought about what you WANT people to say about you when you are dead? I have!!!

I’ve gone around thinking a little extra on exactley this the latest days and weeks, and not because I have planned to die!!!
But I started to think about reputation after one’s death…
The thought that has been working in me, isn’t what people will say about me, but what I want them to say about me.
And there lays a big difference in exactly this.

The first one keeps me focused on what I believe others think about me, and that can be ok that,
IF I manage to use it as something to reach for, so I can become a better me as days are passing by,
but mostly it doesn’t get used like this… or?

The second,one that I’ve used my time on,  what I want them to say about me,
contains for me many different factor’s – that briefly comes here.

There are 2 main-things (that actually are 4 things ;D) I want people to say about me when I’m dead:
1. She loved God and others (thy neighbor!)
2. She always had time; both to listen and to give a hug
(OK OK, I AM a hug-lady!!!)

These 2 things are what I feel describe me best as person, they describe what I am in my heart.
But, and now comes the big BUT; if THIS is what I want others to say about me, what do I have to do to make it become like that?

Do I have the values in my life that are needed to create such a reputation?
~ Do Ihave a heart that has God as # 1?
~ Do I have a heart the priorities to serve my family and others?
~ Do I have a view of humanity that says everyone shall be respected, even though not all opinions and actions shall be accepted?
~ are other’s need more important than mine?

(PS! We SHALL take care of our selves also, if not, we’ll end up ’empty’ and have nothing to give!)
~ what IS most important for me in life?
–> there are many more questions that could be asked, but as said- trying to keep it short!!!

This takes me to the next important question;
IF this really ARE important to me, do I live a life that show it, do I priorities it in my everyday life?
~ if God is important to me; do I use time to get to know Him better through prayer, Bible, community etc???
~ if my family are important to me, doI spend time together with them, and are there for them with all I am?
~ if other people are important to me, do I have time for them?
~ if showing custody/caring for, other people (((((((((BiiiiiiiGHuuGs))))))))) are important to me, do I do so???
DO I PRIORITIES THE THINGS I SAY ARE IMPORTANT TO ME IN MY DAILY LIFE?

If I don’t, I live a double life, I’m not true, I’m not reliable, I would be false…
ooopps… that I don’t want to be… but isn’t it exactly that it is, to say one thing and then do something else?
(talking about living like this most of the time, not that we in between ‘do mistakes’, or that there suddenly come up situations putting us in the need of breaking a promise, or that we actually need to take care of us self, so we on a later time have something to give others)


My long, briefly points can actually be said very short; so we take a little resume:
What you WANT others to say about you after your death, HAVE TO BE SHOWN IN THE LIFE YOU LIVE!!!
Your heart, values and priorities in your daily life have to be in accordance with this, they have to build up under it,
so that what you want others to tell, will have opportunity to develope and grow stronger in you and your life!

Then there also are another very important  thing to think about;
are what you want in accordance with what Gods Word says, and with what’s your calling in life?
Do your wishes take His Word and love out till others,
and will they bring Him honor and praise through how you live your life?

Din tur til å dele :)

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: